Side Orders
  Plain Rice ..........................................................................................
3.95
  Plain Roti............................................................................................
2.95
  Sambar ................................................................................................
3.95
  Mango Chutney .............................................................................
2.95
  Raitha...................................................................................................
2.95
  Pickles.................................................................................................
2.95
  Papadam .............................................................................................
0.50